ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ЭНГИЙНЭЭР: ТӨРӨӨС ХЭРЭГЖҮҮЛДЭГ ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО


Сангийн бодлого

Аливаа улс оронд нийгмийн сайн сайхан байдлыг хамгийн их байлгах зорилгоор 2 төрлийн эдийн засгийн бодлогыг төрөөс хэрэгжүүлдэг. Нэгт, засгийн газраас явуулж буй эдийн засгийн бодлого б