С.Зоригийг хөнөөсөн хэргийн шүүхийн шийдвэрүүдийг нууцын зэрэглэлээс гаргана


С.Зоригийг хөнөөсөн хэргийг шийдвэрлэсэн гурван шатны шүүхийн шийдвэрийг нууцын зэрэглэлээс гаргах болжээ. Энэ талаар өнөөдөр С.Зоригийг хөнөөсөн хэргийн шийдвэрлэсэн байдлыг судалж, дүгнэх УИХ-ын Түр хорооны дарга Ж.Батзандан мэдээлэв.

Олон улсын парламентийн холбоо /ОУПХ/-ноос уг хэргийг шийдвэрлэсэн анхан, давж заалдах болон Улсын дээд шүүхийн шийдвэртэй танилцах хүсэлт ирүүлсэн байна. Тиймээс Түр хороо өчигдөр буюу энэ сарын 15-нд хоёр дахь удаагийн хуралдаанаа хийж, Улсын Ерөнхий прокурорын газрын удирдлагуудтай уулзаж, шүүхийн шийдвэрүүдийг ил болгохоор тохирчээ.

Энэ талаар УИХ-ын гишүүн Ж.Батзандан хэлэхдээ "Олон улсын парламентийн холбооны шинжээчид гурван шатны шүүхийн шийдвэртэй танилцах боломжийг олгож өгөөч гэсэн хүсэлт тавьсан. Монгол улсын хуулиар аливаа шүүхийн шийдвэр холбогдогч этгээд болон тэдний өмгөөлөгчийн гар дээр шууд очих ёстой байдаг ч харамсалтай нь гурван залуугийн шүүхийн шийдвэрийг Тагнуулын байгууллага нууцын ангилалд авч ил гаргахгүй байсан. Түр хороо прокурорийн байгууллагатай хамтарч ярьсны хүчинд нууцаас гаргасан шийдвэрийг холбогдогч этгээдүүдэд өгөх шийдвэр гарлаа. Улсын Ерөнхий прокурорын орлогч н.Чинбат удахгүй ил болгохоо амласан. Гурван шатны шүүхийн шийдвэрийг нууцалж байсан түүх дэлхийд байхгүй. " гэлээ. 

 

Энэ мэдээ таалагдаж байвал:


 • DR.LT.COL PRADHAN · [105.112.36.229] · 2019/06/08

  БҮГДЭЭРЭЭ САЙН УУ!!!!! Бид олон нийтэд мэдээлэхийг хүсч байна; Та бөөрийг худалдахыг хүсч байна уу? Та санхүүгийн хямралын улмаас бөөрийг зарж борлуулах боломжийг эрэлхийлж байна уу, юу хийхээ мэдэхгүй байна уу? Дараа нь бидэнтэй холбоо бариад DR.PRADHAN.UROLOGIST.LT.COL@GMAIL.COM хаягаар бид танд бөөрнийх нь хэмжээгээр санал болгох болно. Яагаад гэвэл манай эмнэлэгт бөөрний дутагдалд орж, +91424323800802. имэйл: DR.PRADHAN.UROLOGIST.LT.COL@GMAIL.COM Yнэ: $780, 000 (Долоон зуун, Наян мянган доллар) WhatsApp: 157444437443


 • зочин · [43.228.129.20] · 2019/05/31

  энэ Батзандан хүнийг хэрцгийгээр алсан хүмүүсийг өмгөөлөөд байна уу эсвэл алуурчдад хэрцгийгээр амь насаа алдсан талийгаачийг өмгөөлөөд байна уу ер нь ямар санаатай хүн бэ эсвэл алсан хүнийг өрөвдөөд байна уу эсвэл алуулсан хүнийг өрөвдөөд байна уу эрүүл ухаанаар бодоод үз


 • Зочин · [66.181.161.55] · 2019/05/30

  Ñ.Çîðèãèéí õýðãèéã èëýð¿¿ëýõ òàëààð äîðõè àðãà õýìæýýã 1999 îíä àâñàí áàéõ þì. 1999 îíû 08 ñàðûí 23 íû ºäðèéí ÌÓ-í Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí 547 òîîò òóøààëààð, ÌÓ-í ÓÈÕ-í ãèø¿¿í Çàñãèéí ãàçðûí ãèø¿¿í, Äýä á¿òýöèéí ÿàìíû ñàéäûí ¿¿ðýã ã¿éöýòãýã÷ àñàí Ñ.Çîðèãèéí àìü íàñûã õºíººñºí ýð¿¿ãèéí 830142 òîîò õýðãèéí ã¿éöýòãýõ àæëûí ¿éë àæèëëàãààã èäýâõæ¿¿ëýõèéí òóëä ÒÓØÀÀÕ ÍÜ: 1. Ãýìò õýðýã èëýð¿¿ëýõ àæëûí õýñãèéã äàðààõ á¿ðýëäõ¿¿íòýéãýýð ¿íäñýí àæëààñ íü ÷ºëººëæ 1999-08-30 íû ºäðººñ 1999-09- 20 –íû ºäºð õ¿ðòýë áàéãóóëñóãàé. ¯¿íä: Àæëûí õýñãèéí àõëàã÷ Á.Ýðäýíýñàìáóó –Ñýëýíãý àéìãèéí ÇÄ-í äýðãýäýõ öàãäààãèéí ãàçðûí äýä äàðãà, öàãäààãèéí õóðàíäàà Àæëûí õýñãèéí îðëîã÷ Ä.×óëóóíáàò Ýð¿¿ãèéí öàãäààãèéí ãàçðûí Îíö õ¿íä ãýìò õýðýãòýé òýìöýõ õýëòñèéí àæèëòàí ,öàãäààãèéí õóðàíäàà. Ãèø¿¿äýä: Ö.Õ¿äýð÷óëóóí Äîðíîò àéìãèéí ÖÃ-í ýð¿¿ãèéí àõëàõ òºëººëºã÷, Öàãäààãèéí õóðàíäàà Ý.Òóëãà Áàÿíãîë ä¿¿ðãèéí ÖÕ-í ýð¿¿ãèéí àõëàõ òºëººëºã÷ ,öàãäààãèéí õîøóó÷, Ò.Îþóíáààòàð Íèéñëýëèéí öàãäààãèéí ãàçðûí Ãýìò õýðýã èëýð¿¿ëýõ õýëòñèéí àõëàõ òºëººëºã÷ öàãäààãèéí àõìàä, Á.Áàò-ªëçèé Äàðõàí –Óóë àéìãèéí ÖÃ-í ýð¿¿ãèéí àõëàõ òºëººëºã÷,öàãäààãèéí àõìàä, Ç,Ãîìáî. Îðõîí àéìãèéí ÖÃ-í ýð¿¿ãèéí àõëàõ òºëººëºã÷,öàãäààãèéí àõìàä Ä.Áàòáàÿð. Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðãèéí ÖÕ-í ýð¿¿ãèéí àõëàõ òºëººëºã÷,öàãäààãèéí àõìàä Ñ.Ãàíáàò. Õàí-Óóë ä¿¿ðãèéí ÖÕ-í ýð¿¿ãèéí àõëàõ òºëººëºã÷,öàãäààãèéí àõìàä Ä.Íàñàíäàëàé. Òºâ àéìãèéí öàãäààãèéí ãàçðûí ýð¿¿ãèéí òºëººëºã÷,öàãäààãèéí àõìàä Ä.Ýíõáàÿð. Ñýëýíãý àéìãèéí ÖÃ-í Àëòàíáóëàã ñóìûí õýñãèéí òºëººëºã÷, Ö.Àçáàÿð.Ñîíãèíî õàéðõàí ä¿¿ðãèéí ÖÕ-í òºëººëºã÷, öàãäààãèéí äýñëýã÷ Ë.Øèíýáàÿð. Ñýëýíãý àéìãèéí ÖÃ-í æîëîî÷,öàãäààãèéí àõëàõ àõëàã÷ Ä.ªëçèéõóòàã,ÖÅÃ-í àâòîáàçûí æîëîî÷ öàãäààãèéí àõëàõ àõëàã÷ 2. Àæëûí õýñãèéí ¿éë àæèëëàãààíä òîãòìîë õÿíàëò òàâüæ øóóðõàé óäèðäëàãààð õàíãàæ ,àæëûí ¿ð ä¿íã ºäºð á¿ð íàäàä òàíèëöóóëàõûã Ýð¿¿ãèéí öàãäààãèéí ãàçðûí äàðãà /öàãäààãèéí õóðàíäàà À.Äóëààíæàðãàë/- ä ¿¿ðýã áîëãîñóãàé. 3.Àæëûí õýñýãò áàéð,ºäºðò õîîëëîõ,òîìèëîëòûí çàðäëûí õºðºí㺠ãàðãàõûã Ñàíõ¿¿,àõ àõóé,õàíãàëò ¿éë÷èëãýýíèé ãàçðûí äàðãà /öàãäààãèéí õóðàíäàà À.Ýíõ-Àìãàëàí/-íä çºâøººðñ¿ãýé. 4. Àæëûí õýñýãò øààðäàãäàõ àâòîìàøèí,ñýëáýã õýðýãñýë,òóñëàõ ìàòåðèàë ãàðãàõûã Àâòîáàçûí äàðãà /öàãäààãèéí õóðàíäàà Ñ.Öýâýýíëõààçàë/-ä äààëãàñóãàé. ÄÀÐÃÀ ,ÖÀÃÄÀÀÃÈÉÍ ÕÓÐÀÍÄÀÀ ………..Ä.ÌªÐªÍ èéì òóøààë ãàð÷ îëîí àéìàã,ä¿¿ðãèéí öàãäààãèéí ãàçðûí ìýðãýæñýí òóðøëàãàòàé ìºðäºí áàéöààã÷äûã àæèëëóóëñàí áàéäàã. Ýíý àæèë 20 õîíîã ¿ðãýëæëýýä ¿¿ðãýý ã¿éöýòãýí àæëûí òàéëàíãàà ºãººä ýíý àæëûí õýñýã òàòàí áóóãäñàí áàéíà. Òýõýýð Çîðèãèéí õýðýã èëýðñýí ãýñýí ¿ã. Ó÷èð íü Ýíý àæèë 20 õîíîã ¿ðãýëæëýýä “¯¿ðãýý ã¿éöýòãýí “ àæëûí òàéëàíãàà ºãººä òàòàí áóóãäñàí áàéãàà ó÷èð Ñ.Çîðèãèéí õýðãèéã èëýð¿¿ëñýí áàéãàà þì. Ãýòýëä ÿàãààä îäîî áîëòîë îëîí íèéòýä ìýäýýëýõã¿é íóóãààä áàéãààãèéí ó÷ðûã òýð ¿åèéí öàãäààãèéí ãàçðûí äàðãà ÓÈÕ-í ãèø¿¿í асан õóðàíäàà Ä.̺ðºí ìýäýõ ó÷èðòàé. 2000 îíû ñîíãóóëüä îðîõäîî Ä.̺ðºí Ñ.Çîðèãèéí õýðãèéã èëýð¿¿ëíý ãýæ çóðàãòààð îëîí ò¿ìýíä ìýäýãäýæ áàéñàí ÷ èëýð¿¿ëýýã¿é ºäèé õ¿ðñýí íü õà÷èðõàëòàé. Ãýõäýý ýíý õýðãèéí ó÷ðûã õàìãèéí ñàéí ìýäýæ áàéãàà õ¿í áîë Ä.̺ðºí þì. Ä.̺ðºíä ýíý àëëàãûí á¿õ áàðèìò áàéãàà ø¿¿ . ̺í ýíý àæèëä îðîëöñîí äýýðõè õ¿ì¿¿ñ á¿ãä ë ìýäýæ áàéãàà ø¿¿. Òèéì ó÷èð îäîî Çîðèãèéí õýðãèéã èëýð¿¿ëíý ãýæ øîóääàãàà áîëèõ õýðýãòýé. Ñ.Çîðèãèéí õýðãèéã èëýð¿¿ëýõ òàëààð äîðõè àðãà õýìæýýã 1999 îíä àâñàí áàéõ þì. 1999 îíû 08 ñàðûí 23 íû ºäðèéí ÌÓ-í Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçðûí äàðãûí 547 òîîò òóøààëààð, ÌÓ-í ÓÈÕ-í ãèø¿¿í Çàñãèéí ãàçðûí ãèø¿¿í, Äýä á¿òýöèéí ÿàìíû ñàéäûí ¿¿ðýã ã¿éöýòãýã÷ àñàí Ñ.Çîðèãèéí àìü íàñûã õºíººñºí ýð¿¿ãèéí 830142 òîîò õýðãèéí ã¿éöýòãýõ àæëûí ¿éë àæèëëàãààã èäýâõæ¿¿ëýõèéí òóëä ÒÓØÀÀÕ ÍÜ: 1. Ãýìò õýðýã èëýð¿¿ëýõ àæëûí õýñãèéã äàðààõ á¿ðýëäõ¿¿íòýéãýýð ¿íäñýí àæëààñ íü ÷ºëººëæ 1999-08-30 íû ºäðººñ 1999-09- 20 –íû ºäºð õ¿ðòýë áàéãóóëñóãàé. ¯¿íä: Àæëûí õýñãèéí àõëàã÷ Á.Ýðäýíýñàìáóó –Ñýëýíãý àéìãèéí ÇÄ-í äýðãýäýõ öàãäààãèéí ãàçðûí äýä äàðãà, öàãäààãèéí õóðàíäàà Àæëûí õýñãèéí îðëîã÷ Ä.×óëóóíáàò Ýð¿¿ãèéí öàãäààãèéí ãàçðûí Îíö õ¿íä ãýìò õýðýãòýé òýìöýõ õýëòñèéí àæèëòàí ,öàãäààãèéí õóðàíäàà. Ãèø¿¿äýä: Ö.Õ¿äýð÷óëóóí Äîðíîò àéìãèéí ÖÃ-í ýð¿¿ãèéí àõëàõ òºëººëºã÷, Öàãäààãèéí õóðàíäàà Ý.Òóëãà Áàÿíãîë ä¿¿ðãèéí ÖÕ-í ýð¿¿ãèéí àõëàõ òºëººëºã÷ ,öàãäààãèéí õîøóó÷, Ò.Îþóíáààòàð Íèéñëýëèéí öàãäààãèéí ãàçðûí Ãýìò õýðýã èëýð¿¿ëýõ õýëòñèéí àõëàõ òºëººëºã÷ öàãäààãèéí àõìàä, Á.Áàò-ªëçèé Äàðõàí –Óóë àéìãèéí ÖÃ-í ýð¿¿ãèéí àõëàõ òºëººëºã÷,öàãäààãèéí àõìàä, Ç,Ãîìáî. Îðõîí àéìãèéí ÖÃ-í ýð¿¿ãèéí àõëàõ òºëººëºã÷,öàãäààãèéí àõìàä Ä.Áàòáàÿð. Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðãèéí ÖÕ-í ýð¿¿ãèéí àõëàõ òºëººëºã÷,öàãäààãèéí àõìàä Ñ.Ãàíáàò. Õàí-Óóë ä¿¿ðãèéí ÖÕ-í ýð¿¿ãèéí àõëàõ òºëººëºã÷,öàãäààãèéí àõìàä Ä.Íàñàíäàëàé. Òºâ àéìãèéí öàãäààãèéí ãàçðûí ýð¿¿ãèéí òºëººëºã÷,öàãäààãèéí àõìàä Ä.Ýíõáàÿð. Ñýëýíãý àéìãèéí ÖÃ-í Àëòàíáóëàã ñóìûí õýñãèéí òºëººëºã÷, Ö.Àçáàÿð.Ñîíãèíî õàéðõàí ä¿¿ðãèéí ÖÕ-í òºëººëºã÷, öàãäààãèéí äýñëýã÷ Ë.Øèíýáàÿð. Ñýëýíãý àéìãèéí ÖÃ-í æîëîî÷,öàãäààãèéí àõëàõ àõëàã÷ Ä.ªëçèéõóòàã,ÖÅÃ-í àâòîáàçûí æîëîî÷ öàãäààãèéí àõëàõ àõëàã÷ 2. Àæëûí õýñãèéí ¿éë àæèëëàãààíä òîãòìîë õÿíàëò òàâüæ øóóðõàé óäèðäëàãààð õàíãàæ ,àæëûí ¿ð ä¿íã ºäºð á¿ð íàäàä òàíèëöóóëàõûã Ýð¿¿ãèéí öàãäààãèéí ãàçðûí äàðãà /öàãäààãèéí õóðàíäàà À.Äóëààíæàðãàë/- ä ¿¿ðýã áîëãîñóãàé. 3.Àæëûí õýñýãò áàéð,ºäºðò õîîëëîõ,òîìèëîëòûí çàðäëûí õºðºí㺠ãàðãàõûã Ñàíõ¿¿,àõ àõóé,õàíãàëò ¿éë÷èëãýýíèé ãàçðûí äàðãà /öàãäààãèéí õóðàíäàà À.Ýíõ-Àìãàëàí/-íä çºâøººðñ¿ãýé. 4. Àæëûí õýñýãò øààðäàãäàõ àâòîìàøèí,ñýëáýã õýðýãñýë,òóñëàõ ìàòåðèàë ãàðãàõûã Àâòîáàçûí äàðãà /öàãäààãèéí õóðàíäàà Ñ.Öýâýýíëõààçàë/-ä äààëãàñóãàé. ÄÀÐÃÀ ,ÖÀÃÄÀÀÃÈÉÍ ÕÓÐÀÍÄÀÀ ………..Ä.ÌªÐªÍ èéì òóøààë ãàð÷ îëîí àéìàã,ä¿¿ðãèéí öàãäààãèéí ãàçðûí ìýðãýæñýí òóðøëàãàòàé ìºðäºí áàéöààã÷äûã àæèëëóóëñàí áàéäàã. Ýíý àæèë 20 õîíîã ¿ðãýëæëýýä ¿¿ðãýý ã¿éöýòãýí àæëûí òàéëàíãàà ºãººä ýíý àæëûí õýñýã òàòàí áóóãäñàí áàéíà. Òýõýýð Çîðèãèéí õýðýã èëýðñýí ãýñýí ¿ã. Ó÷èð íü Ýíý àæèë 20 õîíîã ¿ðãýëæëýýä “¯¿ðãýý ã¿éöýòãýí “ àæëûí òàéëàíãàà ºãººä òàòàí áóóãäñàí áàéãàà ó÷èð Ñ.Çîðèãèéí õýðãèéã èëýð¿¿ëñýí áàéãàà þì. Ãýòýëä ÿàãààä îäîî áîëòîë îëîí íèéòýä ìýäýýëýõã¿é íóóãààä áàéãààãèéí ó÷ðûã òýð ¿åèéí öàãäààãèéí ãàçðûí äàðãà ÓÈÕ-í ãèø¿¿í асан õóðàíäàà Ä.̺ðºí ìýäýõ ó÷èðòàé. 2000 îíû ñîíãóóëüä îðîõäîî Ä.̺ðºí Ñ.Çîðèãèéí õýðãèéã èëýð¿¿ëíý ãýæ çóðàãòààð îëîí ò¿ìýíä ìýäýãäýæ áàéñàí ÷ èëýð¿¿ëýýã¿é ºäèé õ¿ðñýí íü õà÷èðõàëòàé. Ãýõäýý ýíý õýðãèéí ó÷ðûã õàìãèéí ñàéí ìýäýæ áàéãàà õ¿í áîë Ä.̺ðºí þì. Ä.̺ðºíä ýíý àëëàãûí á¿õ áàðèìò áàéãàà ø¿¿ . ̺í ýíý àæèëä îðîëöñîí äýýðõè õ¿ì¿¿ñ á¿ãä ë ìýäýæ áàéãàà ø¿¿. Òèéì ó÷èð îäîî Çîðèãèéí õýðãèéã èëýð¿¿ëíý ãýæ øîóääàãàà áîëèõ õýðýãòýé.


 • Сэрдамбий · [202.179.3.18] · 2019/05/22

  Угаасаа шүүхийн шийдвэрийг нууцална гэдэг өөрөө их сэжигтэй, но-той учираас нууцалж байгаа юм.Энэ хэрэг илрүүлэлт анхнаасаа зохиомол гэдэг нь ойлгомжтой байсан, талийгаачын ах Баяр хаалттай хурлыг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдгээ хэлээд хурлыг орхиод гарсан шүү. Ер нь ингэж төр ард түмнээр даажигнаж тохуурхдагийг хэзээ болих вэ?


 • зочин · [139.5.219.180] · 2019/05/16

  Зориг агсны хэргийн талаар түр хороо юу болоод хадуураад байна аа. Батзандан гэх хадуурдаг морь шиг хүнийг гишүүнээс нь эргүүлэн татаж мөрдөн байцаагч болговол болох шиг


 • Монгол · [202.179.26.88] · 2019/05/16

  Хүн алсан гэмт хэргийн шүүхийн материалыг нууцлалын зэрэгт авсан нь өөрөө ноцтой гэми хэрэг юм. Энэ хэргийг илрүүлж олонд ил болгохыг эрх мэдлийн дээд эрхийг барьж буй нийт ард түмэн хүсч байгаа шүү дээ: Бүгдийг нь ил болгож ард түмэнд дэлгэн үзүүлэх хэрэгтэжй. Ард тү?мэн юуг ард түмнээс Элбэгдорж нууцалсныг мэдэж аваг. Тарваган тахлыш зүгсоох хэрэгтэй.